ხშირად დასმული კითხვები

საზღვრის კვეთის რეგულაციები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს მთავრობის შესაბამის ვებ-გვერდზე

საერთაშორისო გამტარ პუნქტებზე საზღვრის გადაკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით კი, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ცხელ ხაზს  ☎  +995 (032) 241 42 42.

საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც სურთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სასაზღვრო ზონასა და ზოლში სხვადასხვა მიზნით (ლაშქრობა, ალპინიზმი, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა და ა.შ) გადაადგილება, უნდა ჰქონდეთ სასაზღვრო ზონასა და ზოლში გადასაადგილებელი სპეციალური საშვი, რომლის აღებაც შესაძლებელია, როგორც სასაზღვრო პოლიიის ცენტრალურ ოფისში (ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. N12), ასევე სასაზღვრო პოლიციის რეგიონულ სამმართველოში (გამონაკლის შემთხვევაში ზოგიერთ სასაზღვრო სექტორზე). იხილეთ ვრცლად.

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში პირის მიღება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე  ხდება სპეციალური კონკურსის წესით, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N1014 ბრძანებით დამტკიცებული "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაში - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში სამსახურის გავლის წესის" მეორე თავის მე-12 მუხლის (სამსახურში მიღების წესი)  შესაბამისად. კონკურსის მიზანია ვაკანტური თანამდებობის საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა გათვალისწინებით შესაბამისი კანდიდატის შერჩევა.

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში პირის მიღების წესი

სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალურ პროგრამაზე ჩასარიცხად, კანდიდატებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ელექტრონული ფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.police.ge) ან შევსებული განაცხადი (აპლიკაცია) წარმოადგინონ სასაზღვრო პოლიციაში. 

განცხადებას (აპლიკაციას) უნდა დაერთოს:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
  • ფოტოსურათი (ზომით 3X4).

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ:

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში პირის მიღების წესი
მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალურ პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი