საჯარო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, 0160, სიმონ კანდელაკის ქ. N12

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

+995 (032) 241 34 76

pr_bpg@mia.gov.ge

კანცელარია

+995 (032) 241 32 99

bpol@mia.gov.ge

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2021 წლის I კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2021 წლის II კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2021 წლის III  კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2021 წლის IV  კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2022 წლის I კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2022 წლის II კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2022 წლის III კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2022 წლის IV  კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2023 წლის I კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2023 წლის II კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2023 წლის III კვარტალი)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ზოგადი სტატისტიკა (2023 წლის IV კვარტალი)


სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოადგილე თეა პატიეშვილი

✉ bpol@mia.gov.ge 

☎ +995 (032) 241 34 76

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს საზღვაო კოდექსი

საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონი

საქართველოს საჰაერო კოდექსი

საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ნაოსნობის რეჟიმისა და ნაოსნობის წესები

სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონი

სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმისა და დაცვის წესი

სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა დისციპლინური წესდება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განსაზღვრის წესი

სასაზღვრო პოლიციაში სამსახურის გავლის წესი

საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციები
სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2021წელი (I კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2021წელი (II კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2021 წელი (III კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2021 წელი (IV კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2022 წელი ( I კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2022 წელი ( II კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2022 წელი (III კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2022 წელი (IV კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (I კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (II კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (III კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში 2023 წელი (IV კვარტალი)

სასაზღვრო პოლიციაში კონკურსის ჩატარების წესები დადგენილია შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N1014 ბრძანებით დამტკიცებული "საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაში - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში სამსახურის გავლის წესის" მიხედვით. 

2021 წლის იანვარი–ივნისის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2022 წლის იანვარი-მარტის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2022 წლის აპრილი-ივნისის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2022 წლის ივლისი-სექტემბრის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2022 წლის ოქტომბერი-დეკემბრის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2023 წლის იანვარი-მარტის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2023 წლის აპრილი-ივნისის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2023 წლის ივლისი-სექტემბრის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

2023 წლის ოქტომბერი-დეკემბრის მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა მონაცემები

 სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2021 წ. I კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის  მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2021 წ. II კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2021 წ. III კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2021 წ. IV კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2022 წ. I კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2022 წ. II კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2022 წ. III კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2022 წ. IV კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2023 წ. I კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2023 წ. II კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2023 წ. III კვარტალი

სასაზღვრო პოლიციის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი 2023 წ. IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021 წ. II კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021 წ. I კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021 წ. III კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2021 წ. IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2022 წ. I კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2022 წ. II კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2022 წ. III კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2022 წ. IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2023 წ. I კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2023 წ. II კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2023 წ. III კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2023 წ. IV კვარტალი

2021 წლის I კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2021 წლის I და II კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2021 წლის I, II და III თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამტი

2021 წლის I, II, III და IV თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2022 წლის I კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2022 წლის I და II კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2022 წლის I, II და III კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2022 წლის I, II, III და IV კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამტი

2023 წლის I კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2023 წლის I და II კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

2023 წლის I, II და III კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი 

2023 წლის I, II, III და IV კვარტლის თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2021 წ. I კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2021 წ. II კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2021 წ. III კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2021 წ. IV კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2022 წ. I კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2022 წ. II კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2022 წ. III კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2022 წ. IV კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2023 წ. I კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2023 წ. II კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2023 წ. III კვარტალი

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2023 წ. IV კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის ფორმა
შეტყობინება!
ვინაიდან ელ. ფოსტა არ იძლევა მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირების საშუალებას, არსებობს რისკი იმისა, რომ პერსონალური მონაცემები შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს მესამე პირისათვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფისა და სუბიექტის ძირითადი უფლებების დაცვის მიზნით, გთხოვთ, პერსონალური მონაცემების გამოთხოვისას განცხადებაში მიუთითოთ თქვენი ფაქტიური საცხოვრებელი მისამართი, ან მატერიალური სახით წარმოადგინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში (მის: სიმონ კანდელაკის ქ. №12 თბილისი 0160, საქართველო).
აგრეთვე ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია პორტალი www.my.gov.ge
პირადი მონაცემები
ინფორმაციის მიღების საშუალება
მატერიალური სახით (ფოსტით)
ელექტრონული სახით
ფაილი არ არის არჩეული
შესაძლებელია მაქსიმუმ 5 ფაილის ატვირთვა, დასაშვები ფაილის ფორმატი - Word, Excel, გრაფიკული გამოსახულებები.
ერთი ფაილის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მეგაბაიტს.