ინფორმაცია ტურისტებისთვის

საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც სურთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სასაზღვრო ზონასა და ზოლში ტურისტული მიზნებით (ლაშქრობა, ალპინიზმი და ა.შ) გადაადგილება, უნდა ჰქონდეთ სასაზღვრო ზონასა და ზოლში (იხ.შენიშვნა 1) გადასაადგილებელი სპეციალური საშვი, რომლის აღებაც შესაძლებელია, როგორც სასაზღვრო პოლიიის ცენტრალურ ოფისში (ქ.თბილისი, კანდელაკის ქ. N12), ასევე სასაზღვრო პოლიციის რეგიონულ სამმართველოში (გამონაკლის შემთხვევაში ზოგიერთ სასაზღვრო სექტორზე).

საშვების მისაღებად ტურისტებმა (ტურისტული ჯგუფის ხელმძღვანელმა), არანაკლებ 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე, საჭიროა ელექტრონულ ფოსტაზე bpol@mia.gov.ge გამოაგზავნონ განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს  შემდეგი სახის ინფორმაციას:

  1. მიზანი (ტურიზმი, ალპინიზმი ან სხვა);
  2. სასაზღვრო ზონასა და ზოლში ყოფნის პერიოდი(თარიღები);
  3. მონაწილეთა (ჯგუფის) სია;
  4. საშვის მიღების სასურველი ლოკაცია: ცენტრალური ოფისი ან სამმართველო;
  5. ჯგუფის ხელმძღვანელის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.

ასევე, განცხადებას  თან უნდა ერთვოდეს  შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

  1. დაგეგმილი გადაადგილების მარშრუტის ხაზი დატანილი რუკაზე (დაწყების და დასრულების ლოკაცია);
  2. მონაწილეთა (ჯგუფის წევრთა) მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის დასკანერებული ასლები;

 

შენიშვნა:  

მიზანშეწონილია, ტურისტული მარშრუტის შესრულებისას თან იქონიოთ გლობალური პოზიციონირების ხელსაწყოს (GPS).

შენიშვნა 1: სასაზღვრო ზონა – საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ხაზიდან ან სანაპირო ზოლიდან საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში შემავალი, არაუმეტეს 5 კილომეტრის სიგანის სახმელეთო ზოლი, აგრეთვე საერთაშორისო აეროპორტის (აეროდრომის), რკინიგზის სადგურის, საერთაშორისო სამდინარო და საზღვაო პორტის ტერიტორიის ნაწილი, სადაც ხორციელდება საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული სასაზღვრო კონტროლი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, რელიეფის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო მონაკვეთზე სასაზღვრო ზონა შეიძლება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ხაზიდან 30 კილომეტრით;

სასაზღვრო ზოლი – არა უმეტეს 500 მეტრის სიგანის სასაზღვრო ზონის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ ემიჯნება სახელმწიფო საზღვარს.