სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურა

სასაზღვრო პოლიციის უფროსისასაზღვრო პოლიციის უფროსის მოადგილე სასაზღვრო პოლიციის უფროსის პირველი მოადგილე სასაზღვრო წარმომადგენლობისადა სადელიმიტაციო-სადემარკაციო სამმართველოსანაპირო დაცვის დეპარტამენტისწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველოსაფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოსაინფორმაციო ტექნოლოგიებისმთავარი სამმართველოოპერატიულ-საგამოძიებომთავარი სამმართველოსპეციალური დანიშნულების ავიაციისმთავარი სამმართველოკინოლოგიის სამმართველოანალიტიკურისამმართველოსახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტიადმინისტრაცია(მთავარი სამმართველო)ადამიანური რესურსების მართვისსამმართველოიურიდიულისამმართველოსაერთაშორისო ურთიერთობებისსამმართველომონიტორინგის, ინსპექტირებისა და შიდა უსაფრთხოების სამმართველო